TravelBlog Planuj i Rezerwuj – Kaj sie zaczyno Twoja rajza

Rezerwowanie kwatyrōw na rajza jeszcze nigdy niy było snadniyjsze! Dziynki naszym Partnyrōm, takim jak Booking.Com, poradzymy ci zaôferować rozmajte możliwości, co je możesz zarezerwować prosto ze naszego blogu. Ôkrōm tego, dziynki użyciu naszych widżetōw, pōmożesz we sparciu naszego blogu – dostowōmy prowizyjo za kożdo rezerwacyjo zrobiōno bez naszo strōna.

Ôbocz ta strōna we inkszym jynzyku! Angelskim (wychodny), ślōnskim, niymieckim (soon).

Karta

Booking.com

Planowanie rajz i ausflugōw

Rajzowe pōmoce

Travel 101

Stworzili my dlo ciebie „Bibliotyka Linkōw: Travel 101”🇬🇧 ze bazowymi i użytecznymi informacyjami, żeby ci pōmōc niy ino we piyrszyj Rajzie, ale spiyrać cie we kożdyj Rajzie we prziszłości. Dlo twojij wygody. Nojważniyjszo piyrszo tajla je przistympno zaroz sam na drugij karcie. (bp. Kōntrolno Lista i Muster)

Co możesz tam znojś?

 • We Bibliotyce Linkōw je „Rajzowo Lista Kōntrolno” ze bazowōm listōm rzeczy do spakowanio i aplikacyji do ôbadanio przed ôrganizowaniym rajzy.
 • Muster, co pōmogo śledzić twoja rajza i jeszcze wiyncyj. Bydymy ja rozbudowować dalszymi pōmocami.

Dej pozōr na Bibliotyka „Travel 101”, żeby znojś jeszcze wiyncyj informacyji i pōmocy.

Wkludzynie do Travel 101

Żeby ci pōmōc we planowaniu, ôd razu sam publikujymy piyrszo tajla bibliotyki „Travel 101”. Nojważniyjsze linki bez wychodzynio ze tyj strōny i szukanio!

1.0Travel 101 Introduction
Introduction materials, checklists
Link Library
1.1Travel Checklist
1.2Travel Tracking Template
1.3How to Track Your Travels: A Simple Checklist and More
1.4VLOG Video including short instruction and information about Checklists and Template
1.5 How I track my travels
FAQ
 • Co to je Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista i jak to mi może pōmōc we planowaniu mojich rajzōw?

Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista () to je ôbszyrne miyjsce do planowanio i rezerwowanio, co ôferuje moc pōmocy, żeby cie sparły we planowaniu twojich rajzōw, m.in. kōntrolne listy, mustry, przewodniki i idyje na to, co by szło porobić.

 • Jake zorty pōmocy sōm przistympne we Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista ()?

Pōmoce we Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista() sōm ułożōne we polra krokōw, nojważniyjsze sōm Rajzowe Pōmoce (w tym kōntrolne listy, mustry, przewodniki i czynste pytania), Rajzowe Idyje i Rajzowe Rezerwowanie. To blank ôdpowiado cołkij twojij nastympnyj rajzie.

Teroźno zawartość to je ino poczōntek. Bydymy planować ulepszanie go, żeby to bōł idealny plac, żeby zaczōńć ze Planowaniym Rajzy.

 • Jak moga dostać przistymp do Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista ()?

Przistymp do Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista () idzie dostać bez nawiydzynie naszyj strōny i klikniyńcie we zokłodka „Planuj i Rezerwuj” we przodnim myni.

 • Je Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista () przistympne do kożdego abo ino do klijyntōw, co zarezerwowali bez waszo strōna?

Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista () je przistympne do kożdego, to je jedno, jeźliś rezerwowoł bez naszo strōna abo niy. To je plac, kaj możesz zaczōńć swoja nasympno rajza abo ino ôbadać nasz blog.

 • Jak czynsto sōm aktualizowane pōmoce we Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista ()?

Chcymy regularnie aktualizować Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista () nowymi pōmocami, ulepszyniami i nowymi norzyńdziami na bazie nojnowszyj zawartości TravelBlog, naszych partnyrstw i uwog ôd naszych używoczōw.

 • Moga spamiyntać abo ściōngnōńć pōmoce ze Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista (), żeby ich niyskorzij użyć?

Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista () to je ôbszyrne miyjsce. Kōntrolno lista i Mustry sōm przistympne za tajla pōmocy „Travel 101”. Toć, możesz je ściōngnōńć, żeby ich niyskorzij użyć, a jeźli używosz NextCloud, to dodej je do swojij instancyje i miyj teroźno wersyjo dycki aktualno.

 • Jak moga sie z kimś skōntaktować, jeźli mōm pytanie abo utropa co do Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista ()?

Jeźli mosz pytanie abo utropa co do Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista (), to możesz sie z nami skōntaktować bez formular kōntaktowy na naszyj strōnie.

 • Je limit, wiela pōmocy moga użyć we Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista ()?

Niy ma limitu, wiela pōmocy możesz użyć we Planuj i Rezerwuj ôd Blogelista (). Chcymy liwerować naszym używoczōm jak nojwiyncyj pōmocnych informacyji, żeby jejich planowanie rajzōw szło tak gładko i przijymnie, jak to ino możliwe.

To je po prostu jedno miyjsce ze zbiorym wszyskich informacyji z naszego blogu we jednym placu, żeby pōmōc ci we planowaniu twojij nastympnyj rajzy.

 • Planujecie ôpublikowanie dalszych przełożōnych materyji? Abo możno ta strōna to bydzie jedyno po ślōnsku?

Na razie sie skupiōmy ino na tyj strōnie i roz za kedy na projektach we inkszych jynzykach, ale myślymy we naszyj strategiji na dalszy czas ô nastympnych projektach we inkszych jynzykach, takich jak ślōnski.

Rajzowe Produkty (Sklep)

Tukej publikujymy nasze rekōmyndacyje Rajzowych Produktōw użytecznych na twojij nastympnyj rajzie i niy ino. Możesz sam znojś nasze produkty i linki do produktōw u naszych partnyrōw. Zmiyniōmy rekōmyndacyje, jeźli sōm zmiany we ôfertach.

Możesz sam znojś ôgōlne ôferty i ôferty we twojim jynzyku.

TravelBlog Sklep
<strong>Rajzowe Produkty</strong>
Inksze

Potrzebujesz idyjōw na Rajza?

Je żeś we dobrym miyjscu. Nasz TravelBlog je do tego, żeby sie dzielić wiedzōm, a tyż wideo, galeryjami i medykowaniami.

Kategoryje blogōw

Ôboczmy kategoryje naszych postōw na blogu (ino po angelsku):

Our Trips

Niych nasze wczaśniyjsze rajzy zainspirujōm cie do nasztympnyj przigody! Przeglōndej nasze poprzednie cyle i doświadczynia, żeby ôdkryć inspiracyjo na swoja nastympno rajza:

City of Zug (Swiss) 2022
Wrocław 2022
Hessen (DE) Trip September 2020
Katowice – Ostrava Trip August 2019

Materyje ze rajzōw wyżyj sōm durch publikowane. Ale durch wierzimy, że mogōm cie zainspirować!

Themed Travel Directory

Zaplanuj swoja nastympno rajza na bazie swojich zainteresowań i preferowanych motywōw podug naszyj inspiracyje niżyj:

Rezerwowanie Rajzōw i Ausflugōw

Kwatyr

Booking.com

Nojym Aut

Takij ofery możesz szukać na: RentalCars:

Fligrowe i Rajzowe Ubezpieczynia

Takij ofery możesz szukać na: eSky.com:

eSky COM | banner

Bus Tickets

Takij ofery możesz szukać na: Euroticket.

Cugi

General

Takij ofery możesz szukać na: RailEurope abo Trip.Com.

Planning a bigger Trip with trains in Europe? Check Eurail/Interrail Global Pass offer.

Other

CITY SIGHTSEEING LTD

Takij ofery możesz szukać na: City Sightseeing Ltd.

Event Tickets

  Finance

  Bydź z nami we kōntakcie

  Interesting? Sign up form for getting updates 📬

   ➡️ Naszo marketingowo kōmunikacyjo może zawiyrać ekstra ôferty, anōnse ôd partnyrōw i partnyrske linki. Te partnyrske linki pōmogajōm spiyrać nasze projekty i ône sōm spōsōb na powiedziynie „dziynkuja”, jeźli my ci w czymś pōmogli.
  ➡️ Bez przizwolynie nōm na informowanie cie tōm kōmunikacyjōm, bydziesz mieć dostymp do ekstra korziści i wertownych ôbserwacyji, co ich niy bydziesz chcieć przepasować.
  ➡️ Jak postanowisz niy przizwolić na marketingowo kōmunikacyjo, to niy ma problymu. Ale mogōm cie ôminōńć niykere ekstra korziści i wertowne ôbserwacyje.
  ➡️ Wloguj sie sam. 🇬🇧

  Nasze Społecznościowe Media

  Zaproszōmy do zasubskrybowanio nos na twojij preferowanyj społecznościowyj platformie, żeby dochodziyły do ciebie nowiny abo kedy publikujymy nowe artykuły:
  – Facebook
  – Twitter
  – Instagram
  – Wideo: Odysee / Youtube
  Wszyske linki do społecznościowych mediōw: Społecznościowy Wynzoł:

  Blogelist Plan&Book v.0.4 (Updated: 9.12.2023)

  Ôbocz ta strōna we inkszym jynzyku! Angelskim (wychodny), ślōnskim, niymieckim (soon).

  Author

  (Visited 84 times, 1 visits today)